Bệnh hô hấp dễ phát sinh khi vào khí hậu hanh khô.